Giới thiệu về Tạp chí

     Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc là cơ quan báo chí thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận của Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc. Tạp chí đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động số 1421 ngày 31 tháng 8 năm 2011 và có mã số chuẩn quốc tế là: ISSN 0866 – 773X. Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc xuất bản định kỳ 04 số/năm với mục đích: Thông tin các kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ công tác xây dựng và thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; cung cấp cơ sở khoa học về lý luận và thực tiễn phục vụ cho các cơ quan, tổ chức tham khảo, nghiên cứu trong quá trình hoạch định chiến lược, chính sách, hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác dân tộc; tạo ra diễn đàn trao đổi thông tin nghiên cứu khoa học trong nước, quốc tế về lĩnh vực công tác dân tộc và về vấn đề dân tộc. Để đảm bảo chuẩn mực và chất lượng khoa học, tất cả các bài viết gửi đăng Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc đều được phản biện kín theo một quy trình chặt chẽ, khách quan bởi các nhà khoa học có uy tín, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực công tác dân tộc của Việt Nam và Thế giới.