MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NƯỚC TA DƯỚI GÓC NHÌN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  • Nguyễn Quang Giải

Tóm tắt

Quyết định cho sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc phụ thuộc vào nhiều nguồn lực, trong đó nguồn lực con người là quan trọng nhất. Nghiên cứu này khai thác bộ dữ liệu liên quan nguồn nhân lực những năm gần đây của Tổng cục Thống kê Việt Nam nhằm nhận diện và thảo luận về thực trạng nguồn nhân lực của các vùng kinh tế - xã hội (KT-XH) cả nước. Chất lượng nguồn nhân lực của các vùng KT -XH trong cả nước ngày càng được cải thiện nhưng vẫn còn ở mức thấp. Vì vậy, làm thế nào để rút ngắn sự chênh lệch, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cả nước đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập và phát triển là trách nhiệm thuộc về cả quốc gia, dân tộc và toàn xã hội.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-24
Chuyên mục
Chiến lược và Chính sách Dân tộc