PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ KHU VỰC TÂY NGUYÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - Thực trạng và những vấn đề đặt ra

  • Phạm Văn Trường
  • Ngô Quang Sơn

Tóm tắt

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy học, các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện khu vực Tây Nguyên đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý và bước đầu đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở còn rất khó khăn và hiệu quả của nó vì thế cũng chưa rõ nét. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này trong đó có nguyên nhân cơ bản thuộc về năng lực lãnh đạo ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học còn nhiều hạn chế. Để khắc phục từng bước thực trạng này, nhóm tác giả bài báo đã tiến hành điều tra khảo sát thực trạng phát triển năng lực lãnh đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện (trung học cơ sở) khu vực Tây Nguyên trong giai đoạn từ năm 2013-2018. Nhóm tác giả đã phân tích kết quả khảo sát về thực trạng phát triển năng lực lãnh đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy
học ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, những mặt mạnh, những mặt yếu, nguyên nhân của những mặt mạnh, mặt yếu và những vấn đề cần đặt ra để giải quyết trong giai đoạn hiện nay

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-24
Chuyên mục
Khoa học, Giáo dục và Công nghệ