THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG TRÁNH THẢM HỌA THIÊN TAI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ KHU VỰC TÂY BẮC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

  • Vũ Thị Thu Trang

Tóm tắt

Qua kết quả điều tra khảo sát về thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng tránh thảm họa thiên tai vì sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương ở các trường phổ thông dân tộc nội trú khu vực Tây Bắc từ năm 2013 - 2018, tác giả đã phân tích đánh giá sâu sắc mặt mạnh, mặt yếu, nguyên nhân của mặt mạnh, mặt còn yếu của công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng tránh thảm họa thiên tai vì sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương cho học sinh dân tộc thiểu số ở các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh khu vực Tây Bắc trong giai đoạn hiện nay và những vấn đề đặt ra.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-24
Chuyên mục
Khoa học, Giáo dục và Công nghệ