QUAN HỆ CỦA CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC DÂN TỘC VỚI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

  • Hoàng Xuân Lương
  • Phan Văn Cương
Từ khóa: Chiến lược công tác dân tộc; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tóm tắt

Năm 2020 là năm quan trọng, có tính bước ngoặt của đất nước, Trung ương Đảng và Bộ Chính trị chỉ đạo tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chiến lược giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045. Đây là cơ sở để các bộ, ngành Trung ương và địa phương tổng kết, xây dựng chiến lược của ngành, lĩnh vực quản lý, trong đó có ngành công tác dân tộc. Chiến lược công tác dân tộc liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, ngoài việc thực hiện, cụ thể hóa quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Do tính đặc thù của công tác dân tộc là “đa ngành, đa lĩnh vực” nên việc xây dựng chiến lược công tác dân tộc cần thể hiện được vai trò điều phối, thẩm định, kiểm tra, giám sát đối với các ngành, các lĩnh vực liên quan đến phát triển vùng dân tộc thiểu số.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-24
Chuyên mục
Chiến lược và Chính sách Dân tộc