QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI

  • Lê Trọng Thưởng
Từ khóa: Văn hoá; Đối ngoại; Văn hoá đối ngoại; Hội nhập quốc tế.

Tóm tắt

Văn hóa đối ngoại là những giá trị tốt đẹp và riêng biệt của chủ thể làm công tác đối ngoại, được hình thành trên nền văn hóa dân tộc với phong tục tập quán, văn hóa truyền thống, những lý tưởng, điều kiện địa lý, kinh tế, chính sách chính trị đặc thù. Văn hóa đối ngoại Việt Nam rất giàu bản sắc, có đặc trưng riêng, đồng thời là kết quả hoạt động giao lưu quốc tế của Việt Nam cùng quá trình đấu tranh xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Nó thể hiện cách ứng xử của dân tộc Việt Nam với văn hóa của dân tộc mình và văn hóa của nhân loại. Trong các thời kỳ lịch sử, Đảng ta luôn khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần vô cùng quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, trong chiến lược phát triển đất nước, Đảng ta luôn quan tâm đến các hoạt động bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời đặc biệt quan tâm đến văn hóa đối ngoại. Đây chính là cơ hội, điều kiện quan trọng để Việt Nam giao lưu, hợp tác, hội nhập với các quốc gia trên thế giới, góp phần xây dựng nền văn hóa của Việt Nam vừa tiên tiến, vừa đậm đà bản sắc dân tộc.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-29
Chuyên mục
Chiến lược và Chính sách Dân tộc