HỆ THỐNG HÓA CHÍNH SÁCH DÂN TỘC VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TẠI HỌC VIỆN DÂN TỘC

  • Vũ Thị Thanh Minh
  • Ngô Thị Trinh
Từ khóa: Chính sách Dân tộc; Hệ thống hóa chính sách dân tộc; Biên soạn chương trình, tài liệu; Học viện Dân tộc.

Tóm tắt

Những năm gần đây, việc nghiên cứu và hệ thống hóa chính sách trên các lĩnh vực luôn được các nhà lãnh đạo quản lý và các nhà khoa học quan tâm thực hiện. Tại Ủy ban Dân tộc, Học viện Dân tộc, vấn đề hệ thống hóa các chính sách dân tộc cũng đã được quan tâm và triển khai thực hiện. Những kết quả đó đã cung cấp những cơ sở khoa học để Ủy ban Dân tộc xây dựng chiến lược công tác dân tộc; xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách. Đây cũng đã và sẽ là cơ sở để công tác biên soạn chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức dân tộc ở Học viện Dân tộc thực hiện có hiệu quả… Bài viết tập trung hệ thống hóa các chính sách dân tộc còn hiệu lực cũng như xem xét mức độ vận dụng những kết quả đó vào biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng ở Học viện Dân tộc. Kết quả nghiên cứu cũng sẽ đưa ra một số qui trình, giải pháp hệ thống hóa chính sách dân tộc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và bồi dưỡng ở Học viện Dân tộc trong giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-29
Chuyên mục
Khoa học, Giáo dục và Công nghệ