VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO SINH VIÊN TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

  • Trần Trương Gia Bảo
  • Nguyễn Thị Thúy Hằng
Từ khóa: Truyền thông đại chúng; Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Sinh viên; Đại học Cần Thơ.

Tóm tắt

Bài báo tập trung nghiên cứu các đặc điểm, chức năng và vai trò của truyền thông đại chúng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên. Tác giả đã thực hiện một cuộc điều tra xã hội học ngẫu nhiên đối với 300 sinh viên trường Đại học Cần Thơ từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 4 năm 2019. Kết quả đã đem lại một cái nhìn tổng quát về tác động của truyền thông đại chúng đến sinh viên. Từ đó, rút ra một số giải pháp mang tính định hướng đối với việc phát huy vai trò của truyền thông đại chúng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-29
Chuyên mục
Khoa học, Giáo dục và Công nghệ