BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TRẺ KHUYẾT TẬT TẠI CÁC TRƯỜNG MẦN NON THEO HƯỚNG TIẾP CẬN HÒA NHẬP Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG, TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 HIỆN NAY

  • Trương Thị Minh Phượng
Từ khóa: Quản lý trẻ khuyết tật; Biện pháp quản lý trẻ khuyết tật theo hướng tiếp cận hòa nhập; Trường mầm non; Vùng đồng bằng, trung du và miền núi; Bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Tóm tắt

Giáo dục trẻ khuyết tật tại các trường mầm non theo hướng tiếp cận hòa nhập là mô hình đang được triển khai tại các thành phố lớn, vùng đồng bằng, trung du và miền núi của Việt Nam. Việc quản lý trẻ khuyết tật tại các trường mầm non theo hướng tiếp cận hòa nhập ở vùng đồng bằng, trung du và miền núi trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 còn nhiều hạn chế và bất cập. Tác giả bài báo thông qua quá trình nghiên cứu, điều tra khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất hệ thống biện pháp quản lý trẻ khuyết tật tại các trường mầm non theo hướng tiếp cận hòa nhập ở vùng đồng bằng, trung du và miền núi trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-29
Chuyên mục
Khoa học, Giáo dục và Công nghệ