PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

  • Mẫu Thái Phương
Từ khóa: Đảng bộ huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận; Phát triển kinh tế - xã hội; Giảm nghèo bền vững.

Tóm tắt

Bác Ái là huyện nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Ninh Thuận, cách thành phố Phan Rang khoảng 50km. 20 năm sau ngày tái lập, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng với sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng bộ Huyện, sự nỗ lực, đồng thuận của đồng bào các dân tộc, Bác Ái đã từng bước vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đời sống của đồng bào các dân tộc ngày càng được nâng cao; kinh tế - xã hội phát triển theo hướng bền vững; an ninh quốc phòng được đảm bảo; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy... Bài viết khái quát những thành tựu đạt được của Đảng bộ và nhân dân huyện Bác Ái trong thời gian vừa qua, đồng thời đề xuất phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững toàn huyện trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-29