MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC NƯỚC TA HIỆN NAY

  • Cường Phí Hùng
  • Sương Nguyễn Văn
Từ khóa: Bình đẳng giới; Bất bình đẳng giới; Yếu tố ảnh hưởng; Miền núi phía Bắc.

Tóm tắt

Bình đẳng giới đã và luôn là vấn đề được Nhà nước Việt Nam quan tâm, triển khai nhiều chính sách quan trọng, nhằm mang lại quyền lợi bình đẳng giữa các giới. Vì thế, trong nhiều năm qua, vấn đề
bình đẳng giới ở Việt Nam nói chung và đối với khu vực miền núi phía Bắc nói riêng đã có những bước
tiến rõ rệt. Tuy vậy, tình trạng bất bình đẳng giới ở miền núi phía Bắc hiện nay vẫn diễn ra dưới nhiều hình
thức khác nhau. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện
bình đẳng giới ở khu vực miền núi phía Bắc hiện nay. Thông qua đó, cung cấp cơ sở khoa học để đề xuất
giải pháp phù hợp, nhằm khắc phục những hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực hiện bình
đẳng giới ở khu vực miền núi phía Bắc nước ta

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-31
Chuyên mục
Chiến lược và Chính sách Dân tộc