THU NHẬP Ở VÙNG ĐÔNG NAM BỘ GIAI ĐOẠN 2010-2020

  • Giải Nguyễn Quang
Từ khóa: Bất bình đẳng thu nhập; Dịch chuyển xã hội; Vùng Đông Nam Bộ; Kinh tế; Thu nhập.

Tóm tắt

Dựa vào bộ dữ liệu kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam 2010-2020 (Vietnam Household Living Standard Survey: VHLSS) của Tổng cục Thống kê (GSO), bài viết trình bày các bằng
chứng thực nghiệm về bất bình đẳng thu nhập của cư dân ở vùng Đông Nam Bộ diễn ra trong một thập
niên vừa qua (giai đoạn từ năm 2010-2020) giữa người giàu - người nghèo; khu vực đô thị - nông thôn và
mức độ bất bình đẳng giữa vùng Đông Nam Bộ so với một số vùng Việt Nam. Đồng thời, bài viết cũng
trình bày và thảo luận các yếu tố chi phối bất bình đẳng thu nhập và khả năng giải quyết vấn đề trên thông
qua hệ thống chính sách. Hệ số giãn cách thu nhập, hệ số Gini và tiêu chuẩn 40WB được đặc biệt sử dụng
trong bài viết này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-31
Chuyên mục
Chiến lược và Chính sách Dân tộc