ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI THEO QUAN ĐIỂM SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC

  • Chung Trần Mậu
Từ khóa: Phương pháp; Đổi mới phương pháp dạy học; Quan điểm sư phạm tương tác; Trường Sĩ quan quân đội.

Tóm tắt

Dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác là một phương pháp dạy học hiện đại, đã và đang thu hút nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Để vận dụng quan điểm này trong
đổi mới phương pháp dạy học ở các trường sĩ quan quân đội đạt hiệu quả thiết thực, chúng tôi đã nghiên
cứu làm rõ một số vấn đề lý luận về phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm
sư phạm tương tác. Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm
sư phạm tương tác trong các trường sĩ quan quân đội hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-31
Chuyên mục
Khoa học, Giáo dục và Công nghệ