DẠY NGOẠI NGỮ TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP 4.0

  • Tình Phan Thị
  • Hiếu Lê Chí
  • Hồng Nguyễn Thị Thu
Từ khóa: Thời kỳ hội nhập; Dạy ngoại ngữ; Tích hợp; Cách mạng Công nghiệp 4.0; Đào tạo trực tiếp; Kết hợp; Trực tuyến.

Tóm tắt

Chúng ta đang sống trong thời kỳ hội nhập với sự phát triển như vũ bão của cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0. Tình hình này đã mở ra vô số phương thức và kênh mới cho giảng dạy ngoại ngữ. Người
học, tác nhân xã hội của ngôn ngữ, có thể dành thời gian để suy ngẫm trước khi đăng tin nhắn, hay tham
gia vào công việc hợp tác trực tuyến bao gồm các giai đoạn kiểm soát và phản hồi về những hành động cực
kỳ hiệu quả. Trước tình hình đó, dạy ngoại ngữ có thể tích hợp với việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số vào
các hình thức đào tạo trực tiếp, kết hợp hoặc trực tuyến.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-31
Chuyên mục
Khoa học, Giáo dục và Công nghệ