NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY TIẾNG GIA-RAI, TIẾNG BA NA CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI TỈNH GIA LAI HIỆN NAY

  • Xuân Hoàng Thị
Từ khóa: Dân tộc thiểu số; Tiếng dân tộc; Vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Đào tạo, bồi dưỡng; Cán bộ, công chức, viên chức.

Tóm tắt

Trong thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai và thực hiện tốt chủ trương, chính sách đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 402/
QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Gia Lai đã dành
nhiều sự quan tâm, nhanh chóng, khẩn trương, chỉ đạo triển khai công tác này đến cơ sở. Chính vì vậy, tỉnh
đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc dạy tiếng Gia-rai và tiếng Ba na, nhằm góp phần tạo điều
kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bài viết này tập trung
đánh giá những kết quả, hạn chế trong quá trình dạy tiếng Gia-rai và tiếng Ba na trên địa bàn tỉnh Gia Lai
trong thời gian qua; từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dạy tiếng Gia-rai và
tiếng Ba na cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là hết sức cần thiết trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-31
Chuyên mục
Khoa học, Giáo dục và Công nghệ