TÍCH HỢP VĂN HÓA – PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TÁC PHẨM VĂN HỌC SÁNG TẠO

  • Tình Nguyễn Hữu
  • Kha Lê Minh
Từ khóa: Văn học; Tiếp cận tác phẩm văn học; Văn hóa; Tích hợp văn hóa.

Tóm tắt

Bài viết trình bày một số vấn đề cơ bản về tiếp cận tác phẩm văn học từ góc nhìn văn hóa. Thông qua những diễn giải về phương hướng tiếp cận tác phẩm trên bình diện tích hợp văn hóa, bài viết đi sâu
phân tích một số dẫn chứng tiêu biểu để làm rõ vấn đề. Từ đó, nhóm nghiên cứu rút ra một số nhận xét và
triển vọng của hướng tiếp cận này trong hành trình khám phá thế giới nghệ thuật của tác phẩm văn học.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-31
Chuyên mục
Khoa học, Giáo dục và Công nghệ