BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA CỦA ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

  • Hạnh Tôn Thị Ngọc
Từ khóa: Bảo tồn và phát huy; Giá trị di sản văn hóa; Phát triển du lịch bền vững; Tỉnh Đắk Nông

Tóm tắt

Đắk Nông là tỉnh có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, với những giá trị văn hóa truyền thống vô cùng phong phú, đặc sắc. Trong kho tàng văn hóa phong phú đó, nhiều di sản văn hóa đã,
đang được bảo tồn và phát huy trong đời sống của cộng đồng dân tộc thiểu số, theo hướng bảo tồn gắn với
phát triển sinh kế, phát triển du lịch bền vững. Bài viết tập trung phân tích những kết quả đạt được trong
công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Nông, đồng thời làm rõ
một số nội dung về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
bền vững ở tỉnh Đắk Nông hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-31
Chuyên mục
Văn hóa truyền thống và phát triển