BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA HÔN NHÂN CỦA NGƯỜI DAO ĐỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG HIỆN NAY

  • Ngô Thị Phương Thảo
Từ khóa: Văn hóa người Dao Đỏ; Bảo tồn và phát triển; Đồng bào dân tộc thiểu số; Tỉnh Cao Bằng.

Tóm tắt

Văn hóa cũng là một thành tố quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của chính quốc gia đó. Đặc biệt, văn hóa (trong đó có văn hóa trong hôn nhân)
còn là một trong những lĩnh vực phản ánh rõ nét đặc trưng nhân sinh quan, thế giới quan của dân tộc thiểu
số. Chính vì vậy, việc bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa trong hôn nhân của người Dao Đỏ trên địa bàn
tỉnh Cao Bằng là vấn đề rất quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa của địa phương, nhất là trong
tình hình hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-06
Chuyên mục
Văn hóa truyền thống và phát triển