CHỮ MÔNG VIỆT NAM NHÌN TỪ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CHỮ VIẾT

  • Phan Lương Hùng
Từ khóa: Chữ viết; Kỹ thuật xây dựng chữ viết; Mông; Việt Nam; Quốc tế.

Tóm tắt

Hiện nay, chữ Mông ở Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội xung quanh các vấn đề về chức năng xã hội, thái độ của người bản ngữ cũng như cấu trúc nội tại của bộ chữ. Bài
viết này tiến hành xem xét, đánh giá bộ chữ Mông Việt Nam từ góc độ kỹ thuật xây dựng chữ viết trong
so sánh với chữ Mông quốc tế nhằm hướng tới việc lý giải hiện trạng về chức năng xã hội và thái độ của
người bản ngữ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-06