ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG Ở BẬC ĐẠI HỌC

  • Nguyễn Thị Hạnh
  • Nguyễn Huỳnh Ngọc Linh
  • Đỗ Quang Trực
Từ khóa: Học tập trải nghiệm; Giáo dục quốc phòng an ninh; Bậc đại học

Tóm tắt

Giáo dục quốc phòng an ninh là môn học đặc thù trong các nhà trường bậc đại học và giáo dục chuyên nghiệp; môn học có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Môn học giáo dục quốc phòng an ninh cơ bản đã cung cấp cho học sinh những hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, truyền thống vẻ vang của quân đội và nhân dân Việt Nam; nắm bắt những kỹ năng quân sự cần thiết về điều lệnh, hiểu biết bản chất, cấu tạo, những tính năng kỹ, chiến thuật và sử dụng một số loại vũ khí bộ binh thông thường. Bài viết này tìm hiểu thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm ở môn giáo dục quốc phòng ở bậc đai học nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy học bộ môn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-05
Chuyên mục
Khoa học, Giáo dục và Công nghệ