KHUNG THAM CHIẾU CHUNG CHÂU ÂU VỀ NGÔN NGỮ VÀ CÁC HÀM Ý ỨNG DỤNG TRONG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  • Thị Thanh Hải Lê
  • Thị Hồng Nhung Phạm
  • Hồ Hoàng Thủy Nguyễn
  • Anh Huy Phạm
  • Thị Khánh Phước Trần
Từ khóa: CEFR, ứng dụng CEFR, kiểm tra đánh giá

Tóm tắt

Kể từ khi ra đời, khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR) đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực và có ảnh hưởng sâu rộng đặc biệt trong kiểm tra đánh giá. Trên cơ sở các nguyên tắc ứng dụng khung CEFR, bài báo nghiên cứu thực trạng áp dụng khung CEFR vào kiểm tra đánh giá tại ĐHNN, ĐHH. Phương pháp nghiên cứu định tính với hai hình thức gồm nghiên cứu văn bản và phỏng vấn nhóm được áp dụng. Kết quả nghiên cứu đã nêu lên thực trạng áp dụng khung CEFR trong kiểm tra đánh giá cũng như các hạn chế của nó. Từ đó, một số đề xuất về quy trình áp dụng đã được đưa ra.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-02-01