XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TỎI LÝ SƠN: KINH NGHIỆM TỪ MỘT SỐ MÔ HÌNH THÀNH CÔNG

  • Lê Thị Diệu Chi
  • Nguyễn Văn Phúc
Từ khóa: phucnv@hul.edu.vn

Tóm tắt

Quảng Ngãi là địa phương có nhiều nông sản nổi tiếng trong cả nước, trong đó sản phẩm tỏi Lý Sơn được xem là sản phẩm chủ lực được xây dựng bảo hộ chỉ dẫn địa lý vào năm 2020. Tuy nhiên, kể từ khi được bảo hộ chỉ dẫn địa lý đến nay, sản phẩm vẫn chưa phát huy được giá trị kinh tế và khai thác đúng tiềm năng. Nghiên cứu tập trung đánh giá thực trạng quản lý và khai thác chỉ dẫn địa lý tỏi Lý Sơn, tham khảo các mô hình quản lý, khai thác hiệu quả chỉ dẫn địa lý nước ngoài và trong nước. Từ đó, làm cơ sở đề xuất một số giải pháp xây dựng mô hình quản lý và khai thác bền vững chỉ dẫn địa lý tỏi Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-28