HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH VÀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ ĐIỆN MẶT TRỜI GẮN VỚI MỤC TIÊU ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM

  • Lý Thành Nhân
Từ khóa: Bảo vệ môi trường, điện mặt trời, ưu đãi đầu tư, biến đổi khí hậu

Tóm tắt

Bài viết tập trung phân tích các quy định về quy hoạch phát triển ngành điện mặt trời, các ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đầu tư theo pháp luật đầu tư và pháp luật bảo vệ môi trường. Qua đó, tác giả đưa ra các nhận xét và kiến nghị hướng đến hoàn thiện khung pháp lý khuyến khích phát triển điện mặt trời nhằm thực hiện mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-29