CĂN CỨ PHẢN ĐỐI VIỆC THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM DO THOẢ THUẬN TRỌNG TÀI VÔ HIỆU

  • Trần Ngọc Thuý
Từ khóa: Thoả thuận Trọng tài, thi hành phán quyết trọng tài, tranh chấp thương mại quốc tế

Tóm tắt

Trong quá trình cải cách hệ thống pháp luật của Việt Nam, việc hoàn thiện pháp luật về trọng tài thương mại, công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài góp phần thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã thoả thuận. Mặc dù Việt Nam đã nỗ lực phát triển phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài (Luật Trọng tài thương mại năm 2010), nhưng các quy định của pháp luật về công nhận và cho thi hành phán quyết Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam vẫn còn những điểm hạn chế. Bài viết nghiên cứu về căn cứ mà bên phải thi hành phán quyết Trọng tài thường dựa vào để phản đối việc công nhận và cho thi hành phán quyết Trọng tài là thoả thuận Trọng tài không có giá trị theo pháp luật của nước mà các bên đã thoả thuận áp dụng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-29