Định vị tọa độ văn hóa, tôn giáo của Phủ Bóng trong vùng văn hóa dân gian Phủ Giầy

  • Nguyễn Ngọc Mai
Từ khóa: Phủ Bóng; văn hóa; tôn giáo; phủ Giầy

Tóm tắt

Trong tương quan với hai địa danh phủ Tiên Hương và
phủ Vân Cát (trong quần thể khu đền phủ thờ Mẫu Liễu Hạnh ở
Nam Định), Phủ Bóng không thuộc quê cha (thôn Tiên Hương)
hay quê mẹ (thôn Vân Cát) của nữ thần Liễu Hạnh. Vì thế không
ít người, thậm chí các thanh đồng, đạo quan đánh giá thấp vai
trò của nó. Bài viết sẽ tập trung lý giải về các lớp tôn giáo dân
gian của Phủ Bóng, lịch sử phát triển của nó và chỉ rõ vai trò
của nó trong hành trình sáng tạo thần linh trong tôn giáo dân
gian của người Việt.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-09
Chuyên mục
Articles