Quay trở lại chi tiết bài viết ẢNH HƯỞNG CỦA GIBBERELLIC ACID LÊN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA GIỐNG LÚA ST25 (Oryza sativa L.) TRONG ĐIỀU KIỆN STRESS HẠN IN VITRO Tải xuống tải PDF