Nghiên cứu ảnh hưởng của tá dược độn maltodextrin và silicon dioxid trên tính chất cao khô sấy phun râu mèo

  • Nguyễn Đức Hạnh
  • Trần Toàn Văn

Tóm tắt

Râu mèo (Orthosiphon stamineus – họ Lamiaceae) là dược liệu đã được sử dụng từ lâu đời với tác dụng lợi tiểu, hạ lipid, hạ glucose huyết và hạ huyết áp. Hiện nay, cao râu mèo (RM) được cung cấp trên thị trường chủ yếu dưới dạng cao khô sấy phun bởi ưu điểm dễ sản xuất trên quy mô công nghiệp và dễ vận chuyển. Tuy nhiên, giống như đặc điểm chung của bột cao sấy phun, cao khô sấy phun RM có tính hút ẩm mạnh, lưu tính kém, đóng cứng trong quá trình bảo quản, ảnh hưởng đến độ đồng đều khối lượng và độ ổn định của thành phẩm trong quá trình sản xuất và bảo quản. Trong nghiên cứu này, tá dược maltodextrin (MAL) và tá dược silicon dioxid (SD) được phối hợp vào dịch sấy phun nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng của 2 tá dược độn này trên tính chất cao khô sấy phun RM, hướng tới mục tiêu cải thiện lưu tính, tính chịu nén và làm giảm tính hút ẩm của cao khô thành phẩm.

Đối tượng nghiên cứu

Dịch chiết đậm đặc dược liệu RM (được điều chế trên quy mô 10 kg dược liệu/mẻ chiết) do Khoa Dược – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cung cấp.

Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp điều chế các mẫu cao khô sấy phun RM  

- Khảo sát hình dạng và kích thước hạt cao khô

- Tính hút ẩm

- Xác định góc nghỉ, tốc độ chảy, chỉ số nén và tỷ số Hausner

- Tính chịu nén của các mẫu cao khô RM

- Phân tích dữ liệu

Kết luận

Ảnh hưởng của tá dược độn MAL và SD trên tính chất cao khô sấy phun RM đã được nghiên cứu. Mẫu cao khô sấy phun RM được điều chế bằng phương pháp độn 30 % tá dược SD vào dịch sấy phun đã cải thiện tốt lưu tính và tính chịu nén đồng thời làm giảm tính hút ẩm của cao khô RM. Mẫu cao 30S có thể là nguồn nguyên liệu tiềm năng trong các công thức viên nang hoặc viên nén chứa cao khô RM điều chế bằng phương pháp dập thẳng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-06-29
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - KỸ THUẬT