Đội ngũ biên tập

Chủ tịch Hội đồng biên tập
PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Quyền Tổng biên tập:
PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo
E-mail: nguyenthiphuongthao@spnttw.edu.vn

Phó Tổng biên tập:
Ths. Lê Mạnh Hùng
E-mail: lmhung@spnttw.edu.vn

Trưởng Ban Biên tập:
TS. Lê Thị Mỹ Hạnh
Email: lethimyhanh@spnttw.edu.vn

Ban Biên tập:
ThS. Trần Hạnh Nguyên      Biên tập viên

ThS. Hà Thị Thu Hà              Biên tập viên

ThS. Đỗ Anh Tuấn                Biên tập viên