PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG CỦA CÁC KHU ĐÔ THỊ MỚI

  • VŨ THỊ PHƯƠNG HẬU
  • BÙI THỊ KIM CHI
Từ khóa: Văn hóa cộng đồng, khu đô thị mới

Tóm tắt

Khu đô thị mới là một mô hình quần cư hình thành từ những năm 90 của thế kỷ XX tại Việt Nam. Cùng với sự ra đời mô hình quần cư này là sự hình thành và phát triển văn hóa cộng đồng của khu đô thị mới. Văn hóa cộng đồng của các khu đô thị mới không chỉ làm thay đổi diện mạo của các đô thị mà nó còn tạo nên sự biến đổi những giá trị văn hóa ngầm ẩn bên trong của các đô thị. Chính vì vậy, để văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, để gia tăng tính hiện đại, văn minh và bản sắc của các đô thị, cần phải quan tâm đến việc phát triển văn hóa cộng đồng của các khu đô thị mới.

Bài viết này tập trung làm rõ khái niệm văn hóa cộng đồng, những vấn đề đặt ra trong phát triển văn hóa cộng đồng của khu đô thị mới, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục phát triển văn hóa cộng đồng của các khu đô thị mới trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21