Đội ngũ biên tập

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập: PGS,TS Nguyễn Quốc Dũng
E-mail: pgsdungvietxo@gmail.com

Phó Tổng biên tập: PGS.TS Vũ Đăng Lưu
E-mail: vudangluu@hmu.edu.vn

Thư ký tòa soạn: TS.BS Nguyễn Ngọc Tráng
Điện thoại: 0919798999
Email: drnguyenngoctrang@gmail.com

Biên tập viên: Cn Trần Công Chí
Email: trancongchi@gmail.com