Đội ngũ biên tập

BAN BIÊN TẬP

Phó Tổng biên tập: TS. Đoàn Nguyễn Thùy Trang
E-mail: d.nttrang@hcmca.edu.vn

Biên tập viên (Phụ trách liên lạc): Ngô Thị Thanh Tiên
Điện thoại: 0907232931
Email: n.tttien@hcmca.edu.vn