Đặc điểm dịch tễ bệnh hô hấp trên mèo do feline calỉcỉvỉrus (fcv) tại phòng khám Bông Salon & Minh Thư Clinic, thành phố Cần Thơ

  • Trường Giang Huỳnh
  • Ngọc Bích Trần
  • Thị Mỹ Tú Đặng
  • Thị Như Mộng Lưu
  • Út Danh
  • Thị Yến Linh Nguyễn
  • Long Hải Trần
  • Thanh Hoàn Cao
  • Thị Ngọc Hưong Mai
Từ khóa: epidemic, FCV, cats, Can Tho city, virus., dịch tễ, FCV, mèo, thành phổ cần Thơ, virus

Tóm tắt

Survey of Feline calỉcỉvỉrus (FCV) respiratory disease in cats at Bong Salon & Minh Thu Clinic was carried out from October 2022 to April 2023 with the goal of determining the prevalence of the disease and the frequency of occurrence of symptoms in cats with respiratory disease caused by FCV. Through inquiry and clinical examination, Out of a total of256 cats brought to the clinic for examination and treatment 159 cases of cats with clinical symptoms of upper respiratory tract infection suspected of being infected with FCV were detected. These cases were assigned to take samples for testing for Feline calicivirus antigen using the FCV- Ag kit manufactured by Diagnosis F Biotechnology Co., Ltd. The study results showed that 32 cases of cats positive for FCV-Ag test accounted for 12.50% of the total number of cats surveyed and 20.13% of the total number of cats suspected of having the disease. With the results obtained, FCV in cats depends largely on age and vaccination status. Cats from 6 months to 2 years old account for the highest rate of 33.96%, cats under 6 months old account for 22.22%), cats over 5 years old account for 18.75%) and cats from 2 to 5 years old account for the lowest rate is 7.94%). Up to 35.21%) of unvaccinated cats had FCV, much higher than those that had been vaccinated non-routinely (9.091%)) and vaccinated periodically (6.061%) (P<0.05). The difference in FCV infection rate by farming method, breed and sex was not statistically significant (P>0.05). The most characteristic clinical symptoms ofFCV in cats are tongue ulcers, drooling (93.75%), followed by lethargy, anorexia, lethargy (87.5%), stomatitis, gingivitis (84.38%), fever, pale mucous membranes (78.13%) conjunctivitis, eye discharge (65.63%) and symptoms with the same lowest frequency are leg ulcers, foot pads and foot ulcers, sneezing, nasal discharge with (37.50%).

Khảo sát bệnh hô hâp trên mèo do Feline calicivirus (FCV) tại phòng khám Bông Salon & Minh Thư Clinic được thực hiện từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023 với mục tiêu xác định tỷ lệ lưu hành của bệnh và tần suất xuất hiện triệu chứng trên mèo bệnh hô hap do FCV. Trong tổng số 256 con mèo được đưa đến khảm và điều trị tại phòng khám. Thông qua việc hỏi bệnh và khám lâm sàng đã phát hiện 159 trường hợp mèo với những triệu chứng lâm sàng viêm hô hấp trên nghi ngờ nhiễm bệnh FCV. Những trường họp này được chỉ định lẩy mẫu bệnh phẩm xét nghiêm tìm khảng nguyên Feline calicivirus bằng bộ kit FCV-Ag do Công ty TNHH sx CNSH Diagnosis F sản xuất. Ket quả nghiên cứu cho thấy, 32 trường hợp mèo dưomg tinh với FCV-Ag test chiếm 12,50% trên tổng số mèo khảo sát và 20,13% trên tổng số mèo nghi ngờ mắc bệnh. Qua những kết quả thu được, bệnh FCV trên mèo phụ thuộc phần lớn vào độ tuổi và tình trạng tiêm phòng. Trong đó, mèo từ 6 tháng đến 2 năm tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất 33,96%, mèo dưới 6 thảng tuổi chiếm tỷ lệ 22,22%, mèo trên 5 năm tuổi là 18,75% và mèo từ 2 đến 5 năm tuổi chiếm tỳ lệ thấp nhất 7,94%. Có đến 35,21% mèo không được tiêm phòng mẳc bệnh FCV, cao hom nhiều so với những con mèo đã được tiêm phòng không định kỳ (9,091%) và tiêm phòng định kỳ (6,061%) (P<0,05). Sự khác biệt về tỷ lệ nhiễm bệnh FCV theo phương thức nuôi, giống và giới tính không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Các triệu chứng lâm sàng đặc trưng nhất của bệnh FCV trên mèo là loét lưỡi, chảy nước dãi (93,75%), kế đến là lờ dờ, bỏ ăn, ủ rủ (87,50%), viêm miệng, viêm nướu (84,38%), sốt, niêm mạc tái (78,13%) viêm kết mạc mắt, đổ ghèn mắt (65,63%) và triệu chứng có cùng tần suất thấp nhất là loét da chân, đệm bàn chân và hắt hơi, dịch mũi với (37,50%)

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-10