Ứng dụng iot trong giám sát và điều khiển nhiệt độ tủ lạnh Application of loT in Supervision and Control for Temperature of Refrigerator

  • Cát Tường Nguyễn
  • Tấn Phát Tô
  • Thị Thanh Hoàng Lê
  • Quang Thịnh Hồ
  • Tuấn Kiệt Nguyễn
  • Viết Cường Nguyễn
  • Tấn Huy Phan
  • Bình An Võ
  • Minh Tâm Bùi
  • Thiên Phúc Nguyễn
Từ khóa: loT, RS485 communication, temperature control, refrigerator, IoT, truyền thông RS485, điều khiển nhiệt độ, tủ lạnh.

Tóm tắt

In this paper, we research a design and application of loT with Android and website which can supervise and control refrigerator system from distance. We used temperature controller Hanyoung VX4 to collect signals from sensor and controlled a 45-litres refrigerator. Signals were shown in LCD screen of controller. For digital transmission, these signals were read and processed through RS485 communication with Modbus protocol by an ESP32 module, with a Flrebase as a database helping users follow and control temperature through application and website. Results show that temperature in refrigerator is stabilized well at set point. Data is sent and received continuously and properly through the Internet.

Trong bài bảo này, chủng tôi nghiên cứu thiết kể và ảp dụng hệ thống Internet of Things (loT) với ứng dụng Android và Website để có thể giám sát và điều khiển hệ thong kho lạnh từ xa. Mô hình sử dụng bộ điều khiển (BĐK) nhiệt độ Hanyoung VX4 để thu thập giả trị từ cảm biển và điều khiển nhiệt độ cho một tủ lạnh 45 lít. Dữ liệu đo được hiển thị trên màn hình LCD của BĐK. Đe có thể truyền dữ liệu lên Internet, dữ liệu này được đọc và xử lí tín hiệu truyền thông RS485 theo giao thức Modbus RTU bởi một module ESP32, với Firebase là nền tảng cơ sở dữ liệu, giúp người dùng có thể theo dôi và điều khiển nhiệt độ qua ứng dụng và website. Ket quả cho thấy nhiệt độ trong kho lạnh đã được điều khiến on định. Dữ liệu được truyền nhận liên tục và chính xác qua Internet.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-18