Quay trở lại chi tiết bài viết Thơ 1-2-3 (Việt Nam) và thơ Haỉku (Nhật Bản) nhìn từ góc độ văn học so sánh Poetry 1-2-3 (Viet Nam) and haiku poetry (Japan) seen from perspective comparative literature Tải xuống tải PDF