Thực trạng hoạt động tự học của sinh viên Khoa Kỉnh tế, Trường Đại học Bạc Liêu Student’s self-study activities at the Faculty of Economics, Bac Lieu University

  • Thuỳ Diễm La
  • Thị Phưong Hồng Hợp Võ
Từ khóa: Students ’ self-study, students of the Faculty of Economics, Bac Lieu University, Kỹ nẫng tự học, sinh viên khoa Kỉnh tế, Đại học Bạc Liêu

Tóm tắt

Self-study plays a very important role. Self-study helps learners deeply understand, expand, consolidate and remember lessons firmly, forming positivity, independence, self-discipline in learning as well as scientific working habits, thereby enhancing the development ofpersonality qualities and determines the quality of students ’ learning. Realizing the importance of self-studyfor students, the authors conducted this research on the topic “Student autonomy at the faculty of Economics, Bac Lieu University ”, thereby proposing some solutions to help students improve their awareness of self­study and self-research which helps to contribute to improving the quality of learning and training high-quality human resources for society. The research was conducted by using quantitative methods, collecting data through questionnaire tools. In addition, the author group also used the method of analyzing and synthesizing documents: Research (read, analyze, synthesize, generalize, systematize theory) documents (normative documents), laws, educational guidance and management documents, works, scientific documents...) to establish the theoretical basis of the topic.

Tự học đóng vai trò hết sức quan trọng. Tự học giúp người học hiểu sâu, mở rộng, củng co và ghi nhớ bài học một cách vững chắc, hình thành được tỉnh tích cực, độc lập, tự giác trong học tập cũng như nề nếp làm việc khoa học, từ đó quyết định sự phát triển các phẩm chất nhân cách và quyết định chất lượng học tập của sinh viên. Nhận thay tầm quan trọng của việc tự học đổi với sinh viên nền nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu đề tài “Thực trạng hoạt động tự học của sinh viên khoa Kỉnh tể, trường Đại học Bạc Liêu ”, qua đó đề xuẩt một so giải pháp giúp sinh viên nâng cao ỷ thức tự học, tự nghiên cứu góp phần cải thiện chất lượng học tập và hơn nữa là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp định lượng, thu thập dữ liệu thông qua công cụ bảng câu hỏi. Bên cạnh đó, nhóm tảc giả còn sử dụng phương pháp phân tích - tổng hợp tài liệu: Nghiên cứu (đọc, phân tỉch, tổng hợp, khải quát hóa, hệ thống hóa lỷ luận) cảc tài liệu (Các văn bản quy phạm pháp luật, cảc vãn bản chỉ đạo và quản lỷ giảo dục, các công trình, các tài liệu khoa học...) nhằm xác lập cơ sở lý luận của đề tài

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-18
Chuyên mục
KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN