Quay trở lại chi tiết bài viết Tính (p,h)-lồi đối xứng hóa và một số bất đẳng thức kiểu Hermite-Hadamard Tải xuống tải PDF