Tính (p,h)-lồi đối xứng hóa và một số bất đẳng thức kiểu Hermite-Hadamard

  • Lê Bá Thông
Từ khóa: (p,h)-lồi đối xứng hóa, (p,h)-lồi, p-lồi, h-lồi, lồi điều hòa, bất đẳng thức Hermite-Hadamard

Tóm tắt

Bài báo này giới thiệu hàm (p,h)-lồi đối xứng hóa và thiết lập một số bất đẳng thức kiểu HermiteHadamard cho lớp hàm mới.

Tác giả

Lê Bá Thông

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Lê Bá Thông; ĐT: 0978165041; Email: lbthong@ttn.edu.vn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-31