Đội ngũ biên tập

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập: PGS.TS. Lê Đức Niêm
E-mail: ldniem@ttn.edu.vn

Phó Tổng biên tập: PGS.TS. Nguyễn Văn Nam
E-mail: nvnam@ttn.edu.vn

Thư ký tòa soạn: TS. Nguyễn Đình Sỹ
Điện thoại: 0961367958
Email: ndsy@ttn.edu.vn