Quay trở lại chi tiết bài viết Khảo sát một số chỉ tiêu huyết học và triệu chứng ở chó nhiễm Babesia spp. Tải xuống tải PDF