Quay trở lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng của rơm rạ và sản phẩm ủ của nó đến sự cố định cadmium trong đất đỏ bằng than sinh học Tải xuống tải PDF