Ảnh hưởng của rơm rạ và sản phẩm ủ của nó đến sự cố định cadmium trong đất đỏ bằng than sinh học

  • Trần Thị Biên Thùy
  • Hu Hong Qing
Từ khóa: Than sinh học, rơm rạ, cadmium, cố định

Tóm tắt

Lợi dụng có hiệu quả các phế phụ phẩm trong nông nghiệp để cố định cadmium trong đất đã trở thành một chủ đề được khoa học môi trường quan tâm. Nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng của rơm rạ (RS), sản phẩm ủ của nó (DRS) và than sinh học làm từ rơm rạ (BC) đến sự cố định cadmium (Cd) trong đất. Kết quả của nghiên cứu cho thấy, tất cả các công thức thí nghiệm trên nền xử lý với 3% than sinh học kết hợp với RS hoặc DRS với tỷ lệ từ 0% đến 15% đã làm tăng pH đất và hàm lượng chất hữu cơ trong đất (SOM) ở mức có ý nghĩa thống kê so với đối chứng. Khi RS hoặc DRS kết hợp với BC ở các tỷ lệ khác nhau đã làm cho hàm lượng cadmium trong quy trình chiết độc tính (TCLP) giảm với tỷ lệ phân biệt là 6,2 – 25,1% và 6,2 – 31,7%. Đối với quy trình chiết của Châu Âu (BCR), ở các công thức kết hợp RS hoặc DRS với BC ở các tỷ lệ khác nhau thì cadmium ở dạng ion trao đổi trong đất, cadmium ở dạng cadmi oxit trong đất được chuyển sang cadmium ở dạng phức chất với khối tử là các chất hữu cơ trong đất và cadmium ở dạng liên kết với các phức chất bền trong đất. Kết luận rằng, xử lý kết hợp với các mức RS hoặc DRS khác nhau có thể tăng cường hiệu quả cố định cadmium trong đất đỏ bằng than sinh học. Trong đó công thức xử lý kết hợp 3% rơm rạ trước khi ủ và công thức xử lý với 0,6% rơm rạ sau khi ủ, là những công thức làm tăng cường tác dụng cố định Cd của than sinh học tốt nhất.

Tác giả

Trần Thị Biên Thùy

Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên

 
Hu Hong Qing

Phòng Thí nghiệm Môi trường đất và Độ phì đất, Trường Đại học Nông nghiệp Hoa Trung, Vũ Hán, Trung Quốc;
Tác giả liên hệ: Hu Hong Qing; Email: hqhu@mail.hzau.edu.cn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-31