ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NỘI DUNG MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT THEO NHU CẦU CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

  • ThS. Trần Mạnh Hà
  • ThS. Phan Trung Kiên
  • ThS. Vũ Xuân Tình
Từ khóa: đánh giá, hiệu quả, nhu cầu, giáo dục thể chất, sinh viên, Đại học Kinh tế Quốc dân

Tóm tắt

Thông qua nghiên cứu đã đánh giá
được hiệu quả nội dung môn học giáo dục thể
chất (GDTC) theo nhu cầu cho sinh viên (SV)
trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD)
sau 2 năm đưa vào giảng dạy. Kết quả cho thấy
hiệu quả rõ rệt của nội dung môn học GDTC
theo nhu cầu, có thể triển khai giảng dạy
trên phạm vi toàn trường giúp cho SV trường
ĐHKTQD có nhiều cơ hội lựa chọn môn học
GDTC theo sở thích cá nhân và tối ưu hóa trong
học tập và rèn luyện.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-11
Chuyên mục
THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI