THỰC TRẠNG SỨC BỀN TỐC ĐỘ CỦA NAM SINH VIÊN CHẠY CỰ LY 100M ĐỘI TUYỂN ĐIỀN KINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

  • TS. Phùng Xuân Dũng
  • ThS. Nguyễn Văn Tuyền
Từ khóa: Thực trạng, sức bền tốc độ, nam sinh viên, chạy cự ly 100 m, đội tuyển điền kinh, Trường ĐHSP TDTT Hà Nội

Tóm tắt

Thông qua việc sử dụng các phương
pháp nghiên cứu khoa học thường quy chúng
tôi tiến hành đánh giá thực trạng sức bền tốc
độ của nam sinh viên chạy cự ly ngắn 100m đội
tuyển điền kinh trường Đại học Sư phạm Thể
dục thể thao Hà Nội (ĐHSP TDTT Hà Nội) trên
các mặt: Thực trạng đội ngũ Giảng viên, cơ sở
vật chất, chương trình và bài tập huấn luyện cự
ly 100m đồng thời lựa chọn test và xây dựng
tiêu chuẩn đánh giá sức bền tốc độ nội dung
chạy 100m cho đối tượng nghiên cứu. Làm cơ
sở lựa chọn các bài tập phát triển sức bền tốc
độ trong huấn luyện chạy 100m cho cho nam
sinh viên đội tuyển Điền kinh Trường ĐHSP
TDTT Hà Nội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-11
Chuyên mục
THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI