VẤN ĐỀ THỜI SỰ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC - NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH THẮNG LỢI VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA PHỔ THÔNG MỚI

  • Nguyễn Xuân Tế

Tóm tắt

Năm học 2020-2021, toàn ngành giáo dục nước ta bước vào năm đầu tiên thực hiện Chương trình và sách giáo khoa phổ thông mới. Bài viết chỉ ra những nhân tố cơ bản quyết định thắng lợi của quá trình thực hiện cuộc đổi mới to lớn này. Đó là việc chuẩn bị một đội ngũ nhà giáo tâm huyết và có năng lực, xây dựng những cán bộ quản lý giáo dục có sứ mệnh là những con chim đầu đàn ở các cơ sở giáo dục để tổ chức và triển khai thắng lợi sự kiện quan trọng này

##submission.authorBiography##

Nguyễn Xuân Tế
PGS.TS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-03-31
Chuyên mục
NĂM 2020 – NĂM ĐẦU TIÊN CẢ NƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA PHỔ THÔNG MỚI