GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN HIỆN NAY MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

  • Nguyễn Thị Hoài

Tóm tắt

Giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực không chỉ giỏi về trình độ chuyên môn mà còn vững vàng về lý tưởng chính trị, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay trở thành nhiệm vụ trọng tâm, là đòi hỏi cấp thiết. Tăng cường giáo dục đạo đức cho sinh viên là một trong những nội dung quan trọng của các trường đại học nhằm đào tạo cả đức và tài. Trong bài viết, chúng tôi đề cập đến các nhân tố tác động đến giáo dục đạo đức cho sinh viên, đồng thời đề cập đến một số nội dung giáo dục đạo đức cho sinh viên và vấn đề đặt ra cần giải quyết

##submission.authorBiography##

Nguyễn Thị Hoài
TS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-03-31
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI