TƯ DUY LIÊN TƯỞNG TRONG CÂU ĐỐ NAM BỘ

  • Đặng Ngọc Lệ

Tóm tắt

Tư duy con người thường được hình thành trên cơ sở hai dạng liên tưởng: so sánh tương đồng, đồng dạng và so sánh luận lý tiếp cận, lôgíc. Trong giao tiếp, hai hình thức liên tưởng này được phân lập dựa trên tư duy chính xác và tư duy hình tượng. Tuy nhiên, văn bản nghệ thuật đề cao lối diễn đạt hình ảnh, không xem thường sự chính xác khoa học. Với thể loại “câu đố”, một loại hình nghệ thuật dân gian phổ biến, người ra câu đố và người giải câu đố cũng đều dựa trên nguyên lý vận hành tư duy nhận thức

##submission.authorBiography##

Đặng Ngọc Lệ
PGS.TS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-03-31
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI