TIẾNG ANH NGÀY NAY DƯỚI GÓC NHÌN NGÔN NGỮ HỌC XÃ HỘI

  • Phan Thế Hưng

Tóm tắt

Theo ngôn ngữ học ứng dụng, tiếng Anh truyền thống thường được xem là tiếng Anh bản ngữ và chuẩn mực để dạy và học tiếng Anh cho những người sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai hay là ngoại ngữ. Dưới góc độ ngôn ngữ học xã hội, yếu tố văn hóa, cộng đồng, và mục tiêu sử dụng cần được chú ý. Bài viết tổng hợp khái quát tính chất đa dạng của tiếng Anh nhằm giúp ngôn ngữ học xã hội tiếp tục tìm ra nhiều phương thức khác nhau trong dạy và học tiếng Anh như là một ngôn ngữ giao tiếp toàn cầu trong thế kỷ XXI

##submission.authorBiography##

Phan Thế Hưng
TS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-03-31
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI