TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN VĂN HÓA VẬT CHẤT CỦA DÂN TỘC BA NA TỈNH KON TUM

  • Đỗ Thị Cường

Tóm tắt

Quá trình đô thị hóa đang tác động đến mọi mặt đời sống - xã hội tỉnh Kon Tum, trong đó các giá trị văn hóa vật chất truyền thống của dân tộc Ba Na cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ. Bài viết làm rõ biến đổi trong văn hóa vật chất của dân tộc Ba Na tỉnh Kon Tum dưới tác động quá trình đô thị hóa, đó là những biến đổi trong sinh kế; trang phục; kiến trúc nhà ở; văn hóa ẩm thực
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-03-31
Chuyên mục
VĂN HÓA PHÁT TRIỂN VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC DÂN TỘC