GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH LÂM ĐỒNG

  • Đinh Thị Hoàng Phương

Tóm tắt

Trong bài viết này, chúng tôi khái quát những thành quả đã đạt được cũng như những tác động làm hạn chế việc xây dựng và phát huy mối quan hệ giữa các dân tộc thiểu số. Từ đó, nêu ra phương hướng và đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm xây dựng và phát huy mối quan hệ giữa các dân tộc thiểu số trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Lâm Đồng hiện nay
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-03-31
Chuyên mục
VĂN HÓA PHÁT TRIỂN VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC DÂN TỘC