“HÀM SỐ” TỪ NGUỒN GỐC LỊCH SỬ CHO ĐẾN KIẾN NGHỊ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

  • Nguyễn Văn Lộc

Tóm tắt

Bài viết diễn tả nguồn gốc lịch sử hình thành hàm số và sự thể hiện hàm số trong chương trình phổ thông, đại học từ đó đưa ra kiến nghị khôi phục sự toàn vẹn của chương trình đại số tuyến tính trong chương trình toán ở Trường Đại học Văn Lang

##submission.authorBiography##

Nguyễn Văn Lộc
PGS.TS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-03-31